PRIVATNOST

UOPŠTENO

Ova Politika Privatnosti Podataka određuje kako je Brick Technology AB ("Brick" ili "Mi"), uključujući i sva zavisna lica, usklađen sa zahtevima Evropske unije za zaštitu podataka. Brick i zavisna lica obavljaju poslove u različitim zemljama u oblasti EU/EES. Svrha ovog dokumenta je da informiše partnere i dobavljače o tome kako Brick prikuplja, koristi, skladišti, štiti i deli lične podatke unutar kompanije i prema trećim licima. Kao tvoj partner, Brick mora da čuva i obrađuje informacije o tebi u svrhu normalnog funckionisanja partnerstva. Informacije koje posedujemo i obrađujemo će biti iskorišćene samo za naše upravljačke i administrativne svrhe. Zadržaćemo ih i iskoristiti da nam omoguće da upravljamo poslovanjem i našim poslovnim odnosom sa Vama efikasno, zakonito i prikladno.

BEZBEDNOST

Brick daje prioritet ličnom integritetu i zato aktivno radi tako da se vaši lični podaci obrađuju sa najvećom pažnjom. Koristićemo samo informacije po kojima pojedinci mogu biti ("Lični podaci") u skladu sa ovom politikom. Sprečavanje neovlašćenog pristupa ili obelodanjivanja, Brick je ubacio odgovarajuće fizičke, elektronske i menadžerske procedure za čuvanje i obezbeđivanje prikupljenih ličnih podataka.

KOJE LIČNE PODATKE BRICK PRIKUPLJA

Brick može da prikupi lične podatke partnera i dobavljača. Brick može da prikupi podatke ne ograničavajući se na imena i kontakt informacije. Veći deo informacija koje držimo će vam dati, ali neke mogu doći iz drugih unutrašnjih izvora, ili iz nekih slučajeva, spoljnih izvora. Podaci koje ste uneli prikupljaju se samo koliko je potrebno da ispunite zakonske obaveze, ispunite sporazume ili ako je u našem legitimnom interesu da postupamo ili ako ste izričito dali pristanak na upotrebu njihovih podataka. Tamo gde obrađujemo posebne kategorije informacija o vama, uvek ćemo dobiti vašu izričitu saglasnost za te aktivnosti, osim ako to zakonom nije propisano ili su informacije potrebne da bismo vas zaštitili. Tamo gde obrađujemo podatke na osnovu vaše saglasnosti, imate pravo da povučete tu saglasnost u bilo kom trenutku. Vaši lični podaci će biti čuvani kada radite za nas ili nakon što odete, ako je potrebno da ispunite ugovorne obaveze ili obaveze propisane zakonom. Ako ubuduće nameravamo da obrađujemo vaše lične podatke u svrhu koja nije namenjena pružićemo vam informacije o toj nameni i sve druge relevantne informacije.

BRICK ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA KORISNIKA

Osim u dole pomenute svrhe, informacije o vama ćemo otkriti samo trećim licima ako smo u zakonskoj obavezi da to učinimo ili kada treba da ispoštujemo naše ugovorne dužnosti prema vama, na primer možda ćemo morati da prosledimo određene informacije spoljnim računovodstvenim provajderima. U slučaju da neki od ovih procesora podataka mogu biti bazirani izvan oblasti EU/EEA, ovi procesori će biti ugovorno posvećeni obradi informacija u skladu sa odredbama evropskog zakonodavstva o zaštiti podataka, a prenos će biti izvršen u skladu sa pisanim sporazumima u obliku Standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije.

PRAVA POJEDINACA NA AŽURIRANJE, ISPRAVLJANJE ILI ZAHTEVANJE LIČNIH PODATAKA

Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) imate nekoliko prava vezano za svoje lične podatke. Imate pravo da od nas zatražite pristup i ponovno brisanje Vaših ličnih podataka, pravo na ograničavanje obrade, prigovor na obradu kao i u određenim okolnostima pravo na prenosivost podataka. Ukoliko ste dali saglasnost za obradu Vaših podataka, imate pravo (u određenim okolnostima) da u svakom trenutku povučete tu saglasnost koja neće uticati na zakonitost obrade pre povlačenja Vaše saglasnosti. Ako verujete da nismo ispoštovali zahteve GDPR-a o Vašim ličnim podacima, imate pravo da se žalite kontroloru ili službeniku za zaštitu podataka.

KONTAKT

Za pitanja, poslove ličnih podataka ili dodatne informacije o postupanju sa ličnim podacima, molimo vas da kontaktirate: info@brickapp.se Brick Technology AB, Ringvägen 6, 117 26 Stockholm, Švedska

PROMENE U POLITICI PRIVATNOSTI

S vremena na vreme, Brick može koristiti lične podatke za nove, neočekivane upotrebe koje nisu prethodno obelodanjene u ovoj smernici. Međutim, takva nova obrada će uvek biti kompatibilna sa svrhom za koju su prikupljeni lični podaci. Ako se lični podaci promene u nekom periodu u budućnosti, Brick će vas obavestiti o ovim promenama.